Rodolfo Lanciani, Forma Urbis Roma (Milan, 1893-1901), plate XXXI.

Courtesy, Rodrigo Abela

FORMA URBIS ROMAE, PLATE XXXI


Aquae Urbis Romae: the Waters of the City of Rome