Rodolfo Lanciani, Forma Urbis Roma (Milan, 1893-1901), plate XXXIV.

Courtesy, Rodrigo Abela

FORMA URBIS ROMAE, PLATE XXXIV


Aquae Urbis Romae: the Waters of the City of Rome